Sunday, 02/10/2022 - 17:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú An

Tiếng Anh 6 - Unit 9 Skill 2

NAME : ……………………………………   Class: 6A ……

15- minute TEST

 

I. READ THIS PASSAGE CAREFULLY AND CIRCLE THE CORRECT WORDS TO COMPLETE THE PASSAGE :

Before you travel to the US, you must find out what documents you need. British people do not (1)________ to get a visa, but there are different rules for (2)________ nationalities. (3)________ example, you don't need to show that you have enough money with you. But there is one rule you can be sure about: everyone has to show their passport. The roads in New York are very busy, but don't worry, you can get around cheaply and easily by subway. Remember that you are not allowed to smoke (4)________ public transport or in shops. And don't forget that you must tip taxi drivers and waiters. New York is not the most dangerous city in the US, but you really shouldn’t walk along empty streets at night. And it is (5)________ to travel around in groups.

1. A.ought                  B.have                        C.should                    D.used

2. A. other                  B.many                       C.different                 D.some

3. A.In                        B.On                           C.For                          D.At

4. A.in                         B.on                            C.at                             D.by

5. A.safe                     B.safer                        C. safest                     D.more safe

 

II. WRITE THE NAME OF THE CITIES IN THE PICTURES :    
 

(ĐÂY LÀ BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT)

 

TỪ MỚI HỔ TRỢ THÊM CHO UNIT 9

Từ mới

Từ loại

Phiên âm

nghĩa

Angkor Wat Temple

n

/’eȵkɔ:wʌt ‘templ/

Đền Angkor Wat

Neuschwanstein Castle

n

/nɔ:’fa:nstaɪn ‘ka:sl/

Lâu đài Neuschwanstein

Red Square

n

/red skweə(r)/

Quảng trường đỏ

Stonehenge

n

/’stəʊn hendʒ/

Bãi đá cổ Stonehenge

Opera House

n

/’ɒprə haʊs/

Nhà hát Opera

Royal Palace of Amsterdam

n

/’rɔɪəl ‘pæləs əv ‘æmstərdæm/

Cung điện hoàng gia Amsterdam

Sanctuary of Sagrada Familia

n

/’sæȵkt∫uəri əv səgrdæ fə’mɪliə/

Thánh đường Sagrada Familia

Louvre Museum

n

/’lu:və(r) mju’zi:əm/

Viện bảo tàng Louvre

The Church of Saint Peter

n

/ðə t∫ɜ:t∫ əv seɪnt ‘pi:tə(r)/

Nhà thờ Thánh Peter

Medieval architecture

n

/medi’ivl ‘ɑ:kɪtekt∫ə(r)/

Công trình kiến trúc thời trung cổ

Dom Tower

n

/dɔ:m ‘taʊəl/

Tòa tháp Dom

 

SKILL 1

BẢNG ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC

N0

V0 (Infinitive)

V2 (Simple past)

V3 (past participle, present perfect)

Nghĩa ca t

1

be

was/were

been

thì, là,

2

become

became

become

tr nên

3

begin

began

begun

bt đu

4

blow

blew

blown

thi

5

break

broke

broken

đp v

6

bring

brought

brought

mang đến

7

build

built

built

xây dng

8

buy

bought

bought

mua

9

catch

caught

caught

bt, chp

10

choose

chose

chosen

chn, la

11

come

came

come

đến, đi đến

12

cost

cost

cost

có giá là

13

cut

cut

Cut

ct, cht

14

draw

drew

drawn

v; kéo

15

drink

drank

drunk

ung

16

drive

drove

driven

lái xe

17

eat

ate

eaten

ăn

18

fall

fell

fallen

ngã; rơi

19

feed

fed

Fed

cho ăn; ăn; nuôi;

20

feel

felt

Felt

cm thy

21

fight

fought

fought

chiến đu

22

find

found

found

tìm thy; thy

23

forget

forgot

forgotten

quên

24

get

got

got/ gotten

có được

25

give

gave

given

cho

26

go

went

gone

đi

27

grow

grew

grown

mc; trng

28

hear

heard

heard

nghe

29

hit

hit

hit

đng

30

hurt

hurt

hurt

làm đau

31

keep

kept

kept

gi

32

know

knew

known

biết; quen biết

33

lead

led

led

dn dt; lãnh đo

34

leave

left

left

ra đi; đ li

35

lend

lent

lent

cho mượn (vay)

36

lose

lost

lost

làm mt; mt

37

make

made

made

chế to; sn xut

38

meet

met

met

gp mt

39

pay

paid

paid

tr (tin)

40

put

put

put

đt; đ

41

read

read

read

đc

42

ride

rode

ridden

cưỡi

43

ring

rang

rung

rung chuông

?.;

run

ran

run

chy

45

say

said

said

nói

46

see

saw

seen

nhìn thy

47

sell

sold

sold

bán

48

send

sent

sent

gi

49

shoot

shot

shot

bn

50

shut

shut

shut

đóng li

51

sing

sang

sung

ca hát

52

sit

sat

sat

ngi

53

sleep

slept

slept

ng

54

smell

smelt

smelt

ngi

55

speak

spoke

spoken

nói

56

spend

spent

spent

tiêu sài

57

stand

stood

stood

đng

58

swim

swam

swum

bơi; li

59

take

took

taken

cm; ly

60

teach

taught

taught

dy; ging dy

61

tell

told

told

k; bo

62

think

thought

thought

suy nghĩ

63

throw

threw

thrown

ném; ling

64

wear

wore

worn

mc

65

win

won

won

thng; chiến thng

66

write

wrote

written

viết

( HS chú ý phần từ màu đỏ là thường gặp ở lớp 6)